Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τίτλο: “ Super Διαγωνισμός από την ICS Services ”

1. Η εταιρεία με την επωνυμία ICS Services διοργανώνει διαγωνισμό για τς γιορτες του 2019.
Το δώρο είναι :

– Ένα (1) Tablet Huawai T3 10 9.6″ 16GB

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2020 ώρα 23:59. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 5η Ιανουαρίου 2020, και την ίδια μέρα 5/1 θα γίνει η ανακοίνωση του Νικητή. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στη σελίδα της ICS service στο Facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στην κλήρωση θα ακυρωθεί άμεσα και δεν θα υπάρξει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιοδήποτε δώρου. Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη χρήση του δικαιώματος παραλαβής των αντίστοιχων δώρων από τους νικητές αναφέρονται ρητά στην παρακάτω παράγραφο 6.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην κλήρωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας ICS Services, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού.

4. Η ICS Services διατηρεί Fanpage στην ιστοσελίδα του Facebook στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/IntelligentComputingSystems/

Έως και 4/1/2020, και ώρα 23:59 κάθε συμμετέχων θα μπορεί να επισκεφθεί ηλεκτρονικά την σελίδα της ICS Services στο Facebook εδώ:

https://www.facebook.com/IntelligentComputingSystems/

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του θα πρέπει επιπλέον να κάνει LIKE στη σελίδα ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ SHARE το post του Διαγωνισμού .

5. Η ICS Service δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτής, να ματαιώσει ή να αναβάλλει την ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα:

https://www.facebook.com/IntelligentComputingSystems/

Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού άλλως χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

6. Η ICS Service δεν φέρει ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

7. Η ICS Services διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία μη νομότυπη, παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την κλήρωση, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

8. Με τη συμμετοχή τους στη κλήρωση με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ICS Service έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων για ηλεκτρονικές ενημερώσεις.

Το ως άνω αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω,νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο.

9. Η συμμετοχή στην κλήρωση αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίξετε και δεν διεξάγεται απο το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση η αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.